MJER katák osztályozási rendszerei

MJER KATÁK – AZ MJER IAIJUTSU RENDSZERE

1. Omori Ryū Seiza Waza - Soden Waza - 11 Kata

Jelenlegi elnevezés (Oe Masamichi) – Régi elnevezés

 1. Mae – Sohatto
 2. Migi – Sato
 3. Hidari – Uto
 4. Ushiro – Atari To
 5. Yae gaki – Injo Sintai
 6. Uke nagashi – Ryuto
 7. Kaisaku – Junto
 8. Tsuke komi – Gyakuto
 9. Tsuki kage – Sintsuto
 10. Oi kaze – Koranto
 11. Nuki uchi – Nuki uchi

2. Chuden Tate Hiza Waza - 10 Kata

 1. Yoko Gumo
 2. Tora No Issoku
 3. Ina zume
 4. Uki Gumo
 5. Yama Oroshi
 6. Iwa nami
 7. Uroko gaeshi
 8. Nami gaeshi
 9. Taki otoshi
 10. Makko

3. Okuden Tachi Waza -Tachi waza - 11 Kata

Jelenlegi elnevezés (Oe Masamichi)/ Régi elnevezés

 1. Yukizuri – Yukizure
 2. Tsure dachi – Tsure dachi
 3. Soma kuri – Gohogiri
 4. Sodome – Hanashi uchi
 5. Shino bu – Juro no Tahci
 6. Yuki chigai – Yukisigai
 7. Sode Suri gaeshi – Ken no Koto
 8. Moniri – Kakureszute
 9. Kabezoe – Hito Naka
 10. Uke nagashi – Jurumi Nuki
 11. Itomagoi – Itomagoi

4. Okuden Suwari waza -Suwari waza - 8 Kata

Jelenlegi elnevezés (Oe Masamichi)/ Régi elnevezés

 1. Kasumi – Mukobarai
 2. Sune kakoi – Tsukadome
 3. Siho giri – Shisumi
 4. Tozume – Misume
 5. Towaki – Mukozume
 6. Tanashita – Tanashita
 7. Ryozume – Ryozume
 8. Tora bashiri – Tora bashiri

 

5. Tachi Uchi No Kurai - Katachi - 10 Kata

 1. Dei Ai
 2. Tsuke komi
 3. Uke nagashi
 4. Uke komi
 5. Tsuki kage
 6. Suigetsu to
 7. Zetsu myoken
 8. Doku myoken
 9. Shin myoken
 10. Uchi komi