MJER katák osztályozási rendszerei​

MUSO JIKIDEN EISHIN RYU IAIDO – MITANI HANSI

1. Seiza No Bu (Shoden) - 11 Kata

 1. Shomen (Shohatto)
 2. U Shin (Migi Shin, Sato)
 3. Sa Shin (Hidari Shin, Uto)
 4. Ko Shin (Toto)
 5. Yae Gaki (Inyo Shintai)
 6. Uki Nagashi (Ryuto)
 7. Kayshaku (Junto)
 8. Tsuke Komi (Gyakuto Oigin)
 9. Tsuki Kage (Seichuto)
 10. Oi Kaze (Koranto)
 11. Nuki Uchi

2. Tate Hiza No Bu (Chuden) - 10 Kata

 1. Yoko Gumo
 2. Tora no Issoku
 3. Ina Zuma
 4. Uki Guma
 5. Yama Oroshi
 6. Iwa Nami
 7. Uroko Gaeshi
 8. Nami Gaeshi
 9. Taki Otoshi
 10. Makki

3. Tachi Uchi no Kurai - 10 Kata

 1. Dei Ai
 2. Tsuke Komi
 3. Uke Nagashi
 4. Uke Komi
 5. Tsuki Kage
 6. Sui Getsu Tsu
 7. Zetsu Myo Ken
 8. Dokyu Myo Ken
 9. Shin Myo Ken
 10. Uchi Komi

4. Oku Iai (Okuden) - Tate Hiza No Bu - 8 Kata

 1. Kasumi (Muko Barai)
 2. Sune Gakoi (Tsuka Dome)
 3. Shiho Giri (Sikaku)
 4. To zume
 5. To Waki
 6. Tana Shita
 7. Ryio Zume
 8. Tora Bashiri

5. Oku Iai (Okuden) - Tachi Waza no Bu - 10 Kata

 1. Yuki Zure
 2. Tsure Dachi
 3. So Dome (Nuki Uchi)
 4. So Makuri
 5. Shino Bu (Yozachi)
 6. Yuki Chigai
 7. Sode Suri Gaeshi
 8. Mon Iri
 9. KabeZoi (Jin Chu)
 10. Uke Nagashi

6. Ban Oku Iai Ito Magoi No Bu - 3 Kata

 1. Ito Magoi-1
 2. Ito Magoi-2
 3. Ito Magoi-3

7. Tsume Ai No Kurai - 10 Kata

 1. Ha so
 2. Kobushi tori
 3. Nami Gaeshi
 4. Yae Gaki
 5. Uroko Gaeshi
 6. Kurai Yurumi
 7. Tsubame Gaeshi
 8. Gan Seki Otoshi
 9. Sui Getsu To
 10. Kasumi Ken