MJER katák osztályozási rendszerei​

MUSO JIKIDEN EISHIN RYU - KONO HYAKUREN SOKE

 1. Seiza No Bu – 11 Kata
 2. Tate Hiza No Bu – 10 Kata
 3. Oku Iai; I waza No Bu – 8 Kata / No Hayanuki waza?
 4. Oku Iai; Tachi waza; No Bu – 13 Kata / No Bangai waza?
 5. Iai Kata – 7 Kata (Társ vaza)
 6. Tachi Uchi no Kurai – 10 Kata (Társ waza)
 7. Tsume Ai no Kurai – 11 Kata (Társ waza)
 8. Daisho Tsume – 8 Kata (Kodachi vaza)
 9. Daisho Tachi Tsume – 6 Kata (Kodachi Társ waza)
 10. Kogusokuwari – 9 Kata / ?
 11. Motote No Dan – 11 Kata / ?
 12. O-ken – 8 Kata / ?
 13. Nema No Daiji – 6 Kata / ?
 14. Soto No Mono Daiji – 6 Kata
 15. Jo I No Daiji – 14 Kata
 16. Gokui No Daiji – 22 Kata
 17. Gokui Gonbu Kumi Uchi – 4 Kata
 18. Dai Nippon Batto Ho – 9 Kata