MJER katák osztályozási rendszerei​

TOSA EISHIN RYU IAIJUTSU – IWATA NORIKAZU HANSI

1. Seiza No Bu - 11 Kata

 1. Mae
 2. Migi
 3. Hidari
 4. Ushiro
 5. Yae Gaki
 6. Uke Nagashi
 7. Kai Shaku
 8. Tsuke Kome
 9. Tsuki Kage
 10. Oi Kaze
 11. Nuki Uchi

2. Tate Hiza No Bu - 10 Kata

 1. Yoko Gumo
 2. Tora no Issoku
 3. Ina Zuma
 4. Uki Gumo
 5. Oroshi
 6. Iwa Nami
 7. Uroko Gaeshi
 8. Nami Gaeshi
 9. Taki Otoshi
 10. Makko

3. Oku Iai - I Waza No Bu - 8 Kata

 1. Kasumi
 2. Sune Kakoi
 3. To Zume
 4. To Waki
 5. Shiho Giri
 6. Tana Shita
 7. Ryo Zume
 8. Tora Bashiri

4. Oku Iai - Tacsi Waza No Bu - 13 Kata

 1. Yuki Zure
 2. Tsure Dachi
 3. Soma Kuri
 4. Sōdome
 5. Shi No Bu
 6. Yuki Chigai
 7. Sode Suri Gaeshi
 8. Moniri
 9. Kabezoi
 10. Uke Nagashi
 11. Itomagoi (So no ichi)
 12. Itomagoi (So no ni)
 13. Itomagoi (So no san)

Az utóbbi három ülő formagyakorlat

5. Ban Gai No Bu - 3 Kata

 1. Hayanami – Gyors hullám
 2. Raiden – Mennydörgés és villámlás
 3. Jinrai – Dördülés – váratlanság

6. Haya Nuki No Bu - 10 Kata

 1. Yoko Gumo
 2. Tora No Issuki
 3. Ina Zuma
 4. Uki Gumo
 5. Oroshi
 6. Uroko Gaeshi
 7. Iwa Nami
 8. Name Gaeshi
 9. Taki Otoshi
 10. Uke Nagashi

7. Eisin Ryū Kata Tachi Uchi No Kurai - 17 Kata

A ~ Oe Masamichi Sensei Tsume No Mono (Más néven Oe Sensei Tachi Uchi Katái)

 1. Dei Ai
 2. Kobushi Tori
 3. Zetsu Myo Ken
 4. Doku Myo Ken
 5. Tsuba Dome
 6. Uke Nagashi
 7. Mappo vagy Makko

B ~ Koryu no Mono (Vagy Hasegawa Koden Tachi Uchi No Kurai)

 1. Dei Ai
 2. Tsuke Komi (Kobushi Tori)
 3. Uke Nagashi
 4. Uke Komi
 5. Tsuki Kage
 6. Sui Getsu To
 7. Zetsu Myo Ken
 8. Dokyu Myo Ken
 9. Shin Mei Ken
 10. Tome No Ken

8. Eisin Ryū Kata Tsume Ai no Kurai - 11 Kata

 1. Hassō
 2. Kobushi Tori
 3. Iwa Nami
 4. Yae Gaki
 5. Uroko Gata
 6. Kurai Yurumi
 7. Tsubame Gaeshi
 8. Gan Seki Otoshi
 9. Sui Getsu To
 10. Kasumi Ken
 11. Tome No Ken (vagy Uchikome)

9. Dai Sho Zume - 8 Kata

 1. Daki Zume
 2. Kotsu Bo
 3. Tsuka Dome
 4. Kote Dome
 5. Mune Tori
 6. Migi Buse
 7. Hidari Buse
 8. Yama Kage Zume

10. Dai Sho Tachi Zume - 7 Kata

 1. Shime Tome
 2. Sode Suri Gaeshi
 3. Tsuba Uchi Gaeshi
 4. Kotsu Bo Gaeshi
 5. Ton Bo Gaeshi
 6. Midare Kyuku
 7. Utsuri

11. To no Mono Daiji - 6 Kata

 1. Yuki Zuri
 2. Tsuri Dachi
 3. Tsuki Ken Giri
 4. So Makuri
 5. Rai Den
 6. Kasumi

12. Jo I no Daiji - 14 Kata

 1. Tore Bashiri
 2. Ryo Zume
 3. San Kaku
 4. Shi Kaku
 5. Mon Iri
 6. To Tume
 7. To Waki
 8. Kabe Zoe
 9. Sode No Ken
 10. Kaze Geshi
 11. Yuki Chigai
 12. Te No Nai (Uchi)
 13. Wa No Uchi
 14. Ju no Jiri

13. Goku I No Daiji - 11 Kata

 1. Ito Magoi
 2. Shi shi Do Iri
 3. Ji go ku
 4. No Naka Maku (No Chu Maku)
 5. Hi I Shigure
 6. Ka Son (Fu Kazu) Kaze
 7. Tesseki (Tetsu Ishi) Migi
 8. Empo Kin Jo
 9. Sode No Ken
 10. Tsuri Bin Gaeshi
 11. Chi Ra Ri Fu Sha