MJER KATA - ZNIR EISHIN RYU SYSTEM​ ZNIR EISHIN RYU SYSTEM​

1 Seiza No Bu - 11 Kata

 1. Mae
 2. Migi
 3. Hidari
 4. Ushiro
 5. Yae gaki
 6. Uke nagashi
 7. Kaishaku
 8. Tsuke komi
 9. Tsuki kage
 10. Oi kaze
 11. Nuki uchi

2. Batto Ho No Bu - 7 Kata

 1. Junto Sono Ichi
 2. Junto Sono Ni
 3. Cuigekito
 4. Sato
 5. Sihoto Sono Ichi
 6. Sihoto Sono Ni
 7. Zantocuto

3. Batto Ho No Bu (Okuden) - 4 Kata

 1. Zenteki Gyaku
 2. Tateki To
 3. Koteki Gyaku
 4. Koteki Nukiuchi

4. Tate Hiza No Bu - 10 Kata

 1. Yoko gumo
 2. Tora no issoku
 3. Ina zuma
 4. Uki gumo
 5. Oroshi
 6. Iwa nami
 7. Uroko gaeshi
 8. Nami gaeshi
 9. Taki otoshi
 10. Makko

5. Oku Iai Tachi Waza No Bu - 13 Kata

 1. Yuki zure
 2. Tsure dachi
 3. So Makuri
 4. So Dome
 5. Shino bu
 6. Yuki chigai
 7. Sode suri Gaeshi
 8. Moniri
 9. Kabezoi
 10. Uke nagashi
 11. Itomagoi – Sono Ichi
 12. Itomagoi – Sono Ni
 13. Itomagoi – Sono San

6. Oku Iai Waza No Bu - 8 Kata

 1. Kasumi
 2. Sune gakoi
 3. To zume
 4. To waki
 5. Shiho giri
 6. Tanashita
 7. Ryozume
 8. Torabashiri

7. Bangai No Bu - 4 Kata

 1. Hayanami
 2. Rayden
 3. Jinraj
 4. Shihogiri

8. To Ho - 5 Kata

 1. Mae giri (Eishin Ryu)
 2. Zengo giri (Mugai Ryu)
 3. Kiriage (Shindo Munen Ryu)
 4. Siho giri (Suyo Ryu)
 5. Kissaki Gaesi (Hoki Ryu)