MJER KATA - MJER IAIJUTSU SYSTEM

1 Omori Ryu Seiza Waza - Shoden Waza - 11 Kata

 1. Jelenlegi elnevezés (Oe Masamichi)/ Régi elnevezés

  1. Mae – Shohatto,
  2. Migi – Sato,
  3. Hidari – Uto,
  4. Ushiro- Atari To,
  5. Yaegaki – Inyo Shintai,
  6. Ukenagashi – Ryuto,
  7. Kaishaku – Junto,
  8. Tsukekomi – Gyakuto,
  9. Tsukikage – Sinchuto,
  10. Oikaze – Koranto,
  11. Nukiuchi – Nukiuchi,

2 Chuden Tate Hiza Waza - 10 Kata

 1. Yoko Gumo,
 2. Tora No Issoku,
 3. Inazume,
 4. UkiGumo,
 5. Yama Oroshi,
 6. Iwanami,
 7. Urokogaeshi,
 8. Namigaeshi,
 9. Takiotoshi,
 10. Makko,

3 Okuden Tachi Waza -Tachiwaza - 11 Kata

 1. Yukizuri – Yukizure,
 2. Tsuredachi – Tsuredachi,
 3. Somakuri – Gohogiri,
 4. Sodome – Hanashiuchi,
 5. Shinobu – Yuro no Tachi,
 6. Yukichigai – Yukishigai,
 7. Sode Surigaeshi – Ken no Koto,
 8. Moniri – Kakuresute,
 9. Kabezoe – Hito Naka,
 10. Ukenagashi – Yurumi Nuki,
 11. Itomagoi – Itomagoi,

4 Okuden Suwariwaza -Suwariwaza - 8 Kata

 1. Kasumi, – Mukobarai,
 2. Sunegakoi, – Tsukadome,
 3. Shihogiri, – Shisumi,
 4. Tozume, – Misume,
 5. Towaki, – Mukozume,
 6. Tanashita, – Tanashita,
 7. Ryozume, – Ryozume
 8. Torabashiri, – Torabashiri,

5 Tachiuchi No Kurai - Katachi - 10 Kata

 1. Dei Ai,
 2. Tsukekomi,
 3. Ukenagashi,
 4. Ukekomi,
 5. Tsukekage,
 6. Suigetsuto,
 7. Zetsumyoken,
 8. Dokyumyoken,
 9. Shinmyoken,
 10. Uchikomi,