MUSO JIKIDEN EISHIN RYU - KONO HYAKUREN SOKE​

 1. Seiza No Bu – 11 Kata,
 2. Tate Hiza No Bu – 10 Kata,
 3. Oku Iai; Iwaza No Bu – 8 Kata / No Hayanuki waza?,
 4. Oku Iai; Tachi waza; No Bu – 13 Kata / No Bangai waza?,
 5. Iai Kata – 7 Kata (Partner waza),
 6. Tachi Uchi No Kurai – 10 Kata (Partner waza),
 7. Tsume Ai No Kurai – 11 Kata (Partner waza),
 8. Daisho Tsume – 8 Kata (Kodachi waza),
 9. Daisho Tachi Tsume – 6 Kata (Kodachi Partner waza)
 10. Kogusokuwari – 9 Kata / ?,
 11. Motote No Dan – 11 Kata / ?,
 12. O-ken – 8 Kata / ?,
 13. Nema No Daiji – 6 Kata / ?,
 14. Soto No Mono Daiji – 6 Kata,
 15. Jo I No Daiji – 14 Kata,
 16. Gokui No Daiji – 22 Kata,
 17. Gokui Gonbb Kumi-uchi – 4 Kata,
 18. Dai Nippon Batto Ho – 9 Kata,