TOSA EISHIN RYU IAI-JUTSU - IWATA NORIKAZU HANSHI​

1 Sei Za No Bu - 11 Kata

 1. Mae,
 2. Migi,
 3. Hidari,
 4. Ushiro,
 5. Yae Gaki,
 6. Uke Nagashi,
 7. Kai Shaku,
 8. Tsuke Kome,
 9. Tsuki Kage,
 10. Oi Kaze,
 11. Nuki Uchi,

2 Tate Hiza No Bu - 10 Kata

 1. Yoko Gumo,
 2. Tora no Issoku,
 3. Ina Zuma,
 4. Uki Guma,
 5. Oroshi,
 6. Iwa Nami,
 7. Uroko Gaeshi,
 8. Nami Gaeshi,
 9. Taki Otoshi,
 10. Ma Kko,

3 Oku Iai - I Waza No Bu - 8 Kata

 1. Kasumi,
 2. Sune Gakoi,
 3. To Zume,
 4. To Waki,
 5. Shi Ho Giri,
 6. Tana Shita,
 7. Ryo Zume,
 8. Tora Bashiri,

4 Oku Iai - Tachi Waza No Bu - 13 Kata

 1. Yuki Zure,
 2. Tsure Dachi,
 3. Soo Makuri,
 4. Soo Dome,
 5. Shino Bu,
 6. Yuki Chigai,
 7. Sode Suri Gaeshi,
 8. Mon Iri,
 9. Kabe Zoe,
 10. Uke Nagashi,
 11. Itoma Goi (So No Ichi),
 12. Itoma Goi (So No Ni),
 13. Itoma Goi (So No San),

  These last three are seiza waza

5 Ban Gai No Bu - 3 Kata

 1. Haya Nami – Fast Wave,
 2. Rai Den – Thunder & Lightning,
 3. Jin Rai – Thunderclap – suddenness,

6 Haya Nuki No Bu - 10 Kata

 1. Yoko Gumo,
 2. Tora No Issuki,
 3. Ina Zuma,
 4. Uki Gumo,
 5. Oroshi,
 6. Uroko Gaeshi,
 7. Iwa Nami,
 8. Narmi Geashi,
 9. Taki Otoshi,
 10. Uke Nagashi,

7 Eishin Ryu Kata Tachi Uch No Kurai - 17 Kata

A ~ Oe Masamichi Sensei Tsume No Mo No
(Also Known As Oe Sensei’s Tachi Uchi No Kata))

 1. Dei Ai,
 2. Kobushi Tori,
 3. Zetsu Myo Ken,
 4. Doku Myo Ken,
 5. Tsuba Dome,
 6. Uke Nagashi,
 7. Ma Ppo (or Ma Kko),

B ~ Ko Ryu No Mo No (Or Hasegawa Koden Tachi Uchi No Kurai)

 1. Dei Ai,
 2. Tsuke Komi (Kobushi Tori),
 3. Uke Nagashi,
 4. Uke Komi,
 5. Tsuke Kage,
 6. Sui Getsu Tou,
 7. Zetsu Myo Ken,
 8. Dokyu Myo Ken,
 9. Shin Mei Ken,
 10. Tome No Ken,

8 Eishin Ryu Kata Tsume Ai No Kurai - 11 Kata

 1. Has Soo,
 2. Kobushi Tori,
 3. Iwa Nami,
 4. Yae Gaki,
 5. Uroko Gata,
 6. Kurai Yurumi,
 7. Tsubame Gaeshi,
 8. Gan Seki Otoshi,
 9. Sui Getsu To,
 10. Kasumi Ken,
 11. Tome No Ken (or Uchikome),

9 Dai Sho Zume - 8 Kata

 1. Daki Zume,
 2. Kotsu Bo,
 3. Tsuka Dome,
 4. Ko Te Dome,
 5. Mune Tori,
 6. Migi Buse,
 7. 7, Hidari Buse,
 8. 8, Yama Kage Zume,

10 Dai Sho Tachi Zume - 7 Kata

 1. Shime Tome,
 2. Sode Suri Gaeshi,
 3. Tsuba Uchi Gaeshi,
 4. Kotsu Bo Gaeshi,
 5. Ton Bo Gaeshi,
 6. Midare Kyuku,
 7. 7, Utsu Ri,

11 To No MO NO Dai Ji - 6 Kata

 1. Yuki Zuri,
 2. Tsure Dachi,
 3. Tsuki Ken Giri,
 4. So Makuri,
 5. Rai Den,
 6. Kasumi,

12 Joo I No Dai Ji - 14 Kata

 1. Tore Bashiri,
 2. Ryo Zume,
 3. San Kaku,
 4. Shi Kaku,
 5. Mon Iri,
 6. To Tume,
 7. To Waki,
 8. Kabe Zoe,
 9. Sode No Ken,
 10. Kaze Gaeshi,
 11. Yuki Chigai,
 12. Te No Nai (Uti),
 13. Wa No Uchi,
 14. Ju Mo Jiri,

13 Goku I No Dai Ji - 11 Kata

 1. Ito Magoi,
 2. Shi Shi Do Iri,
 3. Ji Go Ku,
 4. No Naka Maku (No Chu Maku),
 5. Hi I Shigure,
 6. Ka Son (Hu Kazu) Kaze,
 7. Tesseki (Tetsu Ishi) Migi,
 8. Empo Kin Jo,
 9. Sode No Ken,
 10. Tsuri Bin Gaeshi,
 11. Chi Ra Ri Hu Sha,