Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban „Szabályzat”) az szamurajkardvivas.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott és kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az adatok kezelését az SHNK Alapítvány, mint adatkezelő végzi.

Az adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat harmadik személynek nem adja ki, nem továbbítja.

1. Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi.

2. Adatkezelési alapelvek a SHNK Alapítvány adatkezelése során

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
 2. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
 3. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
 4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 5. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
 6. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 7. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 8. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 9. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: SHNK Alapítvány (Sigecu Ho Nan Kai Harcm Kult Alapítvány)
Cím: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 51/A
Adószám: 18148972-1-42
Email: shnktosasmjer@gmail.com

4. Az SHNK alapítvány weboldalán rögzített adatok tárolása

Az önkéntesen megadott adatokat addig tároljuk, míg azok törlését az érintett nem igényli. Az adatokra a rendszerbe való bejelentkezéshez van szükség.